Mobiele website | Trainers Login | Spelers Login    
 

KSV Jabbeke - Voetbalclub in 2de provinciale West Vlaanderen


PrivacyBeleid KSV Jabbeke

Privacyverklaring KSV Jabbeke

1.    Algemeen

KSV Jabbeke hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KSV Jabbeke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als KSV Jabbeke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KSV Jabbeke

Zetel:  Vlamingveld 14, 8490 Jabbeke

Emailadres: webmaster@ksvjabbeke.be

Telefoon:  050 81 27 35 (tijdens openingsuren van de kantine, meestal ma-di-woe-do na 19:00, zat (vanaf 10:00 tot einde wedstrijden), zon (afhankelijk van de wedstrijden). Bij voorkeur worden we via mail gecontacteerd (webmaster@ksvjabbeke.be)

2.    Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door KSV Jabbeke verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KSV Jabbeke (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KFC Varsenare/VKSO Zerkegem in het kader van het samenwerkingsverband (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Het berekenen van de vergoedingen (wettelijke verplichting)
 • Het verwerken van financiële gegevens voor de boekhouding (wettelijke verplichting)

3.    Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :  

 •  Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Vooraleer wij een bewust een foto maken of videomateriaal opnemen van iemand, moeten wij uw toestemming vragen, of aan de ouders voor kinderen jonger dan 16 jaar. Willen wij nadien deze foto’s publiceren op het internet of in een krant(je), dan moeten wij hiervoor nogmaals de toestemming vragen.
 • Wanneer bepaalde personen toevallig op een foto of video staan, genomen op een publieke plaats (bv. tijdens een publiekelijk toegankelijke voetbalwedstrijd gaat men er in principe van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto of video niet vereist is. Wanneer afbeeldingen van een menigte worden genomen, is er in principe ook geen toelating nodig (noch voor het nemen, noch voor het gebruik nadien), omdat ook hier de weergave van de persoon bijkomstig is.
 • Indien u bezwaren hebt over een bepaalde foto, contacteer ons gerust via webmaster@ksvjabbeke.be

4.    Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

-        Bestuursleden van de vereniging

-        Vrijwilligers van de vereniging

-        Trainers en Afgevaardigden van de vereniging

-        KBVB

-        VFV

-        Gemeente Jabbeke

Sociaal Secretariaat

-        Onze verzekeringspartners

5.    Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Berekenen van vergoedingen

Aan andere partijen, anders dan hierboven beschreven, waar we gegevens aan doorgeven maken we onze privacy policy kenbaar.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6.    Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7.    Bewaartermijn

KSV Jabbeke  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. KSV Jabbeke  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

8.    Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens KSV Jabbeke  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9.    Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10.          Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen (zie contactgegevens bovenaan).

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11.          Wijziging privacyverklaring

KSV Jabbeke kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018Website delen


Mail deze pagina naar een vriend  |  Print deze pagina

2019-2020

Quicklinks


Volg ons via Twitter Volg ons via FacebookOnze partners
Onze sponsors

[ Donderdag 09 april 2020 | webmaster@ksvjabbeke.be | ©KSV Jabbeke | Zoeken in de site | PrivacyBeleid]
 
Nieuws
Nieuwsberichten
Wedstrijdverslagen
Evenementen
KSVJ neemt deel aan tornooien
Herenploegen
Fanions KSVJ
Beloften
Veteranen
U21
U17
U15A
U15B
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
Over KSVJ
Bestuur
Algemene Missie
Panathlonverklaring
Jeugbestuur
Historiek
Huisreglement
Jeugdmissie
JeugdVisie en Aanpak
Gedragscode
Infobrochure jeugdwerking
Fair-Play charter
Sociaal charter
Racisme charter
10 geboden van de jeugdopleider
Vervoer van spelers
Respect voor Scheidsrechters
Foto's
Resultaten
Onze sponsors
FAQ
Contacteer ons

Terug naar boven